Text

Sverige först med tryckfrihet

Den svenska tryckfrihetsförordningen är världens äldsta och därför berömd, men inte bara av den anledningen utan fastmer därför att den ger svensk tryckfrihet ett grundlagsskydd.

Förordningen tillkom mycket beroende på det politiska krav på insyn i rikets styre och förvaltning som hade väckts från flera politiskt tunga aktörerna redan under riksdagen 1760-62. Kongl. Maj:ts Förordning, angående Skrif- och Tryck-friheten, vilket var för samtiden den officiella titeln på lagen, sjösattes den 2 december 1766 och kan ses som ett fullföljande av dessa intentioner.Vad innebär då denna förordning? Jo:Varje medborgares rätt att utge skrifter, att i tryck skrift få yttra

tankar och åsikter, att offentliggöra och ha tillgång till allmänna

handlingar, att meddela uppgifter.

Förordningen införde en vidsträckt tryckfrihet och avskaffade censuren, dock inte för de teologiska skrifterna.Viktigt är med andra ord, att påpeka att offentlighetsprincipen tillsammans med tryckfriheten är en sorts siamesiska tvillingar i samhällets tjänst, det vill säga den ena är en förutsättning för den andra.  Förordningen och principen är det starkaste skyddet för den Svenska Friheten. Handlingsoffentlighet är en viktig del och syftet sammanfattas i TF 2:1, där det står att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar “till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning…”. Handlingsoffentligheten är med andra ord ett uttryck för informationsfriheten och fyller ett syfte som “informationsförsörjare i vid mening”. Tanken är att insyn och öppenhet ska öka rättssäkerheten och effektiviteten i myndigheternas arbete. Denna öppenhet är en förutsättning för demokratin, den ger skydd mot maktkoncentration, missbruk och övergrepp, korruption och nepotism. Transparens är därför en förutsättning för att medborgarna ska kunna ”kontrollera” de styrande. Förordningen har ändrats under årens lopp men flera viktiga principer är än idag desamma som 1766, såsom grundlagsreglering i detalj, censurförbud, etableringsfrihet och offentlighetsprincipen. 

Och vi var först i världen!

Karin Borgkvist Ljung

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Censurens ansikte

Censurens ansikte

Dömd till döden för högmålsbrott

Dömd till döden för högmålsbrott

FILMCENSUREN-Det fick svenskarna inte se på bio!

FILMCENSUREN-Det fick svenskarna inte se på bio!

Forsskål och yttrandefriheten

Forsskål och yttrandefriheten

Tryckfrihetsförordningen och två förgrundsfigurer

Tryckfrihetsförordningen och två förgrundsfigurer