Text

Lektionsförslag: ”En vargskinnsjacka tack!” – Vad köpte stockholmarna 1654, och vad kostade det?

Ämnen: Historia/Samhällskunskap/Matematik
Årskurs: 9 och Gymnasiet.

På 1650-talet var stockholmarna mycket missnöjda med hantverkarnas priser. Allmänhetens klagomål ledde till att stadens styrelse bestämde priser för de olika hantverkens varor – priser som inte fick överskridas. I Stockholmskällan finns tretton av rådets fastslagna prislistor publicerade. De ger en spännande inblick i 1600-talets vardagsliv. Här får eleverna jämföra 1654 års varuutbud och priser med dagens.

Lärarhandledning
Prislistorna som lektionsförslaget bygger på kan skrivas ut. Förslagsvis kan eleverna jobba parvis med varsin lista. Frakturstilen är ovanligt lättläst! På Historia.se - portalen för historisk statistik finns en prisomräknare som eleverna kan använda för att få tre olika uppfattningar om vad prisernas värde motsvarar i nutida pengar.

Kunskapsmål
Uppgiften ger eleverna förutsättningar att nå följande kunskapsmål:

Historia, Gy 11

 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.


Historia, Lgr 11

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, och
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.


Samhällskunskap, Gy 11

 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.


Samhällskunskap, Lgr 11

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, och
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.


Matematik, Gy 11

 • relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.


Har du lektionsidéer till Stockholmskällan?
Har du synpunkter på den här lektionen eller har du egna lektionsidéer? Kontakta Stockholmskällans redaktion!

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Kleensmidar-Taxa.

Kleensmidar-Taxa.

Knijffsmedernes-Taxa.

Knijffsmedernes-Taxa.

Krukomakare-Taxa.

Krukomakare-Taxa.

Lijnwäfware-Taxa.

Lijnwäfware-Taxa.

Remsnidare-Taxa.

Remsnidare-Taxa.

Sadelmakare-Taxa.

Sadelmakare-Taxa.

Skinnare-Taxa.

Skinnare-Taxa.

Skomakare-Taxa.

Skomakare-Taxa.

Skräddare-Taxa.

Skräddare-Taxa.

Swarfware-Taxa.

Swarfware-Taxa.

Swerdfeijare-Taxa.

Swerdfeijare-Taxa.

Wagnmakare-Taxa.

Wagnmakare-Taxa.