Omslaget till skivan Finländare i Stockholm - under sex sekler
Text
Författare: Stockholms stadsarkiv. Stockholms stadsarkiv

Finländare i Stockholm (dvd)

Dvd-skiva utgiven av Stockholms stadsarkiv.

Innehåller artiklar och databaser som berättar om finländare i Stockholm under sex sekler. Mer information om skivan finns på Stockholms stadsarkivs webbplats. Se länk nedan.

Ur innehållet:

Medeltid-1600-tal Finlands och Sveriges historia som gemensamt rike börjar under korstågens tid, långt före den egentliga nationalstatens framträdande på den europeiska kontinenten. Under 1100-talet, vid inledningen av den kristna tiden, hävdade den katolska kyrkan och den svenska kungamakten med allt kraftfullare medel sina maktanspråk över den blivande finska riksdelen. Vid mitten av 1200-talet seglade Birger Jarl, grundaren av Stockholm, med sin flotta till Finland och lyckades erövra Tavastland. Det medeltida Sverige hade därmed fått sin huvudsakliga form, en västlig del (det egentliga Sverige) och en östlig del (det egentliga Finland). Under medeltiden växte det svenska ståndssamhället fram. Adeln, ursprungligen bestående av personer som mot skattebefrielse bidrog med militär hjälp, prästeståndet, och de två näringsstånden borgare och bönder utgjorde landets fyra stånd. Den svenska riksdagen såg samtidigt dagens ljus. Från rikets alla delar kom representanter för att diskutera gemensamma frågor. Samtidigt spann de ekonomiska och militära nätverken sina trådar över riket och knöt de olika landsdelarna allt tätare samman. I och med Gustav Vasas tillträde till makten blev landet en nationalstat och under 1600-talet växte den militära styrkan och Sverige blev en stormakt i Europa.

1700-tal Under 1700-talet började det moderna samhället långsamt att bryta sig loss ur sina traditionella bojor. Enväldet ersattes av frihetstiden som i sin tur ersattes av den upplyste monarken Gustav III. Inom vetenskap, inom kultur och inom handel dök det upp framstående personer som satte sin prägel på perioden. Carl von Linné kartlade både naturriket och det svenska riket från Skåne i söder till Lappland i norr. I Stockholm pågick det stora slottsbygget som drog till sig konstnärer från många olika länder. Carl Michael Bellmans stjärna lyste stark över det sociala panoramat, från de fattigaste av de fattigaste till lyxen och flärden kring det kungliga hovet. Frihetstiden flyttade maktens fokus från kungen till arbetet i riksdagen. Deltagandet i det politiska livet fick förnyad aktualitet och på den politiska scenen framträdde landets första politiska partier – hattar och mössor. Från den finska riksdelen kom prästen och mössan Anders Chydenius med nya tankar kring nationalekonomi och tryckfrihet. En annan viktig person var Carl-Gustaf Tessin som bidrog både kulturellt och politiskt. Som hattpolitiker med franska sympatier blev Tessin en av männen bakom det misslyckade kriget mot Ryssland 1741-43. Ett krig som följdes av flera andra ända fram till den ödesdigra förlusten av hela den östra riksdelen 1809.

Runt 1809 Åren kring sekelskiftet 1800 var dramatiska i hela Europa. Franska revolutionen och de efterföljande Napoleonkrigen satte hela kontinenten i brand – både militärt och politiskt. I centrala och östra Europa regerade Preussen, Österrike och Ryssland, i väst fanns Frankrike och Storbritannien. Allianser knöts och bröts – och hade man otur kunde det gå som för Polen. Landet uppslukades av sina mäktigare grannar. I Sverige var det ryska hotet det mest betydande. Den ryska huvudstaden låg sedan 1712 i Sankt Petersburg och spänningen mellan Sverige och Ryssland hade stigit under hela 1700-talet. Franska revolutionen införde en ny obalans i det europeiska maktsystemet. De etablerade kungahusen kände sig hotade av de nya idéerna samtidigt som de nationella allianserna och pakterna började att skifta i en allt häftigare takt. Kungen i Sverige, Gustav IV Adolf, förde en i huvudsak antifransk utrikespolitik. Det ledde till krig med Frankrike 1805–1807. Efter freden mellan Ryssland och Frankrike i Tilsit 1807 hamnade Sverige plötsligt i den ryska intressesfären. Ett krig med Ryssland kröp allt närmare. Den 21 februari 1808 gick ryska trupper över Kymmene älv och Finlands tid som del av det svenska riket gick mot sitt slut. I och med kriget mot Ryssland intensifierades det politiska motståndet mot Gustav IV Adolf och våren 1809 blev det statskupp; kungen avsattes och Sverige fick en ny konstitution.

1809-1917 Den 18 september 1809 blev Finland ett ryskt storfurstendöme. Många av de lagar som gällt under den svenska tiden behölls men den finska parlamentariska församlingen – lantdagen – förlorade i betydelse. Landet styrdes av ämbetsmän tillsatta av tsaren. Geografiskt fick positionen som ryskt storfurstendöme stora konsekvenser. Från att ha varit en viktig del av det svenska riket kring Östersjön blev Finland en relativt avlägsen utkant i det ryska imperiet. I Sverige kännetecknas 1800-talet av en rörelse från konservatism, över liberalism, och fram mot en allt högre grad av demokratisering. Samtidigt moderniserades jordbruket och industrialiseringen och urbaniseringen satte fart. Motsvarande utveckling skedde i Finland. Det här var den stora emigrationens tidevarv. Många svenskar och finnar valde att lämna sitt hemland och söka lyckan på andra sidan Atlanten. På många olika områden vidgades vyerna: ekonomiskt, socialt och politiskt. Ångbåtar, tåg, telegram, tidningar och snart även bilar knöt världens olika delar samman. Samtidigt steg de maktpolitiska spänningarna. Imperialismens och industrialiseringens tid slutade med ett stort världskrig som fick omfattande följder i hela världen. I Finland ledde det till frigörelse från Ryssland och ett blodigt inbördeskrig.

Nu Under 1900-talet skakades världen av två världskrig och många mindre omfattande konflikter. Sverige lyckades som ett av få länder i Europa att navigera förbi dessa kriser och drogs aldrig in i krigshandlingarna. Finland hamnade mitt i maktkampen mellan två totalitära militärstater, det nationalsocialistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjetunionen. Under två tillfällen ledde det till krig mot Sovjetunionen. Finland förlorade kriget men vann kampen om den egna friheten och kunde förbli en oberoende stat. Sverige och Finland tillhör idag några av världens mest avancerade länder. Det demokratiska samhällsskicket är väl utvecklat och den tekniska utvecklingsnivån är hög och inom många områden, till exempel inom IT och kommunikation, finns en världsledande spjutspetsindustri. Den snabba tekniska utvecklingen både i Sverige och Finland har under det senaste halvseklet lett till ett omfattande utbyte mellan de två länderna. Arbetskraft, teknik och kompetens har överförts och på ett positivt sätt bidragit till utvecklingen. På 60- och 70-talet kom många finländare till Sverige för att arbeta, bland annat inom industri och välfärd. Det är historiskt sett inget nytt. Kontakterna mellan de två länderna har alltid varit intensiva. Det svenska i Finland är lika naturligt som det finska i Sverige.

Innehållet är delvis översatt till finska.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad